Wykład VII (Maciej Trojan, Instytut Psychologii UMK): Miasto jako ekosystem – nowe wyzwanie – także dla psychologii

Większość działań prośrodowiskowych koncentruje się na problemach zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, tymczasem bardzo istotnym problemem jest nieustanny wzrost masy produktów wytworzonych przez człowieka w kontekście rosnących skupisk miejskich. Obecnie ponad połowa ludności żyje w miastach. Już niedługo wskaźnik ten osiągnie 70%. Rozwój miast jakie znamy do tej pory powoduje nieustające wypieranie gatunków innych zwierząt zamieszkujących te obszary i prowadzi do gwałtownego spadku bioróżnorodności. Dlatego powstają interdyscyplinarne zespoły projektowe, których celem jest projektowanie miast jako ekosystemów, w których jest miejsce dla rodzimej fauny i flory. Badania pokazują, że na tak zaprojektowanych obszarach mieszkańcy czują się lepiej i mają mniej problemów zdrowotnych zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Te interdyscyplinarne zespoły pracują i projektują taką przestrzeń głównie w najbogatszych państwach świata a więc USA oraz Chinach. Czy tak będzie wyglądać prośrodowiskowe miasto przyszłości?